Vi lyssnar och levererar


Mer än bara projektledning

Vi växer snabbt, är ett entreprenöriellt och drivet bolag med lång erfarenhet av projektledning från bygg- och fastighetsbranschen – något som är ett av vårt företags huvudområden. Utöver projektstyrning jobbar vi också med installationsledning, CAD-samordning och brandskyddskoordinering.

Vi agerar även byggherreombud, där vi bevakar våra kunders intressen i förädlingsprojekt, genomförande av teknisk due dilligence vid fastighetsöverlåtelser och bistår med expertis inom fastighetsutveckling, från markanvisning, planprocesser till skapande av produkten.

.

Projektledning

Om den grundläggande affärsanalysen av ditt byggprojekt har gett grönt ljus så är det projektledningens uppgift att du når målet. Begrepp som kostnader, genomförandetid, funktion, kvalitet och en miljömässigt hållbar utveckling kan vi på våra fem fingrar.

Projektledning är ett av toofabs huvudområden. Det betyder att vi ger dig som fastighetsägare tillgång till en erfaren och kompetent projektorganisation med förståelse för din affär.

Vi kommer passera faser i processen då det krävs projektledning, projekteringsledning, produktionsledning samt kritiska specialområden såsom t.ex kalkylering, miljöstyrning, inköp/upphandling, kvalitetsledning, miljöledning och entreprenadjuridik. Roller som vi har erfarenhet och kompetens kring.

Vårt huvudområde Projektledning är också en vital resurs. Vi har därför stor erfarenhet av de komplicerade överlappningarna mellan projektets olika faser – från affärsplan till leverans.

INSTALLATIONSLEDNING

I en projekteringsgrupp åtar vi oss oftast ledningen av de tekniska installationerna inom el, tele, ventilation, vs och styr & övervakning för att minimera oförutsedda kostnader i produktionsskedet. När vi går in i detta skede så handlar det om att samordna de tekniska installationerna för att driva en så effektiv produktion som möjligt.

CAD-SAMORDNING

Samordning av digital ritningshantering, såsom övergripande stukturupplägg till samordnat utseende på projektets samtliga handlingar.

brandskyddskoordinering

Vi utför även Systematiskt brandskyddsarbete av fastigheter eller lokaler.  Detta kan innebära genomgång av brandskyddet samt förslag på åtgärder och avslutningsvis överlämnande av dokumentation med förslag på rutiner hur brandskyddet övervakas och kontrolleras.

Byggherreombud

Vi bevakar våra kunders intressen där de ingått förvärv av fastighetsutvecklingsprojekt och behöver en kompetent resurs som följer arbetets fortskridande. Som byggherreombud tar vi ett ansvar för utvecklingen av våra kunders projekt. Det omfattar exempelvis ekonomistyrning för intäkter och kostnader. Vi företräder fastighetsägaren eller fastighetsfonden gentemot myndigheter, konsulter och entreprenörer. Sammanfattningsvis kan man säga att med rätt verktyg stakar vi ut vägen för att fastighetsprojektet utvecklas på rätt sätt.

Teknisk Due diligence

Due diligence spelar en central roll för kommersiella fastighetsöverlåtelser i Sverige och undersökningsformen har blivit en standard i branschen. Detta trots att due diligence gjorde sitt intåg på den svenska fastighetsbranschen så sent som i slutet av 90-talet.

Inför ett förvärv eller avyttring av fastigheter, är det viktigt att kunna identifiera och klargöra juridiskt ansvar, övergripande status och värde, risker samt brister med hänsyn till såväl miljöaspekter som tekniska frågor.

Våra tjänster inkluderar:

 • Statusinspektion
 • Inspektion och genomgång av teknisk dokumentation
 • Kostnadsberäkningar
 • Analys av operativkostnaderna
 • Stöd i avtalsförhandlingarna
 • Kontraktsuppföljning och leverans
 • Stöd gällande byggavtal
 • Tillhandahållande av specialistkompetens inom konstruktion, miljö och installationer

Fastighetsutveckling

Det finns fullt av oslipade diamanter överallt och det gäller bara att kunna se och utveckla dem.

I vårt huvudområde fastighetsutveckling är vi i första hand inriktade på att identifiera befintliga fastigheter som har potential för att utveckla och förändra på ett sätt som väsentligt höjer värdet av fastigheten.

Det kan vara en industrifastighet som utvecklas till en handelsfastighet, eller en äldre fastighet som konverteras från verksamhetslokaler till exempelvis bostäder. Dessa utvecklingsprojekt genomförs oftast för en kommande vidareförsäljning.

Exempel på insatser som ryms under ett utvecklingsprojekt är:

 • Mark- och fastighetsförvärv
 • Detaljplanändringar
 • Hyresförhandlingar samt tecknande av kontrakt med blivande hyresgäster
 • Projektledning
 • Eventuell försäljning av projektet

”Mina främsta styrkor är energi, ordning och struktur. Jag ser mig som en problemlösare.”

Michael Sjövall, senior projektledare på toofab, om sig själv