Vi lyssnar och levererar


Mer än bara projektledning och projektering

Vi växer snabbt, är ett entreprenöriellt och drivet bolag med lång erfarenhet av projektledning och installationsprojektering från bygg- och fastighetsbranschen – något som är två av företagets huvudområden. Inom styrning och ledning agerar vi dessutom som byggherreombud, där vi bevakar våra kunders intressen i förädlingsprojekt, genomförande av teknisk due dilligence vid fastighetsöverlåtelser och bistår med expertis inom fastighetsutveckling, från markanvisning, planprocesser till skapande av produkten. Inom affärsområde Installations-
projektering ansvarar vi för utredningar i tidiga skeden avseende VVS som underlag för investeringsbeslut, utformande av installationskalkyler rörande VS, VENT och STYR till traditionell VVS-projektering från program-, system- till bygghandling.

Projektledning

Om den grundläggande affärsanalysen av ditt byggprojekt har gett grönt ljus så är det projektledningens uppgift att målet nås. Begrepp som kostnader, genomförandetid, funktion, kvalitet och en miljömässigt hållbar utveckling kan vi på våra fem fingrar.

Projektledning är ett av toofabs huvudområden. Det betyder att vi ger dig som fastighetsägare tillgång till en erfaren och kompetent projektorganisation med förståelse för din affär.

Vi kommer passera faser i processen då det krävs projektledning, projekteringsledning, produktionsledning samt kritiska specialområden såsom t.ex kalkylering, miljöstyrning, inköp/upphandling, kvalitetsledning, miljöledning och entreprenadrättsliga tolkningar med mera. Roller som vi har erfarenhet och kompetens kring.

Vi är fullt medvetna om att huvudområde projektledning är en vital resurs i byggprocessens alla faser. Vi har därför stor erfarenhet av de komplicerade överlappningarna mellan dessa faser, dvs hur en verksamhetsidé tas vidare in i ett genomförande av ett fastighetsutvecklingsprojekt.

PROJEKTERING

Utredning/Tidiga skeden VVS

Vi utför utredningar i tidigt skede som grund för ett investeringsbeslut. Bland annat kan det handla om att optimera investering kontra driftkostnad. Dessutom kan utredningen omfatta att finna orsaker till felfunktioner i befintliga system alternativt för att klarlägga sätt för försörjning med värme, kyla etc. Många av våra utredningsuppdrag innefattar mätningar av olika slag. Vi har rutin och utrustning för flertalet typer av mätningar som är aktuella inom bygg- och fastighetsbranschen.

VVS-projektering

Att skapa en god termisk komfort är komplext, eftersom den påverkar trivsel och välmående. Därför krävs teknisk kunskap, erfarenhet, men också kreativitet i alla de projekteringsskeden vi stöter på. Våra VVS-konsulter designar energieffektiva och välfungerande inomhusklimat för både arbetsmiljöer och bostäder och hanterar uppdrag i samtliga skeden i byggprocessen.

Från idé-/utredningsskede och förstudier via programhandlingar till projekteringsfas. Vi tror att den största kundnyttan uppnås med integrerad projektering där vi kan handlägga, projektera och ansvara för samtliga installationssystem. Ett helhetstänk för samtliga installationsområden i ett byggprojekt. Då kan vi påverka samtliga energibärare inom fastigheten, vilket är en stor fördel när man ska leverera energieffektiva lösningar. Den fysiska och tekniska samordningen underlättas också när alla installationskonsulter är samlade i ett kontor.

Vårt fokus ligger i att optimera installationssystemen för beställare och brukare med hänsyn till funktion, energianvändning, investerings-, drift- och underhållskostnader. Toofabs VVS-konsulter har levererat helhetslösningar med höga krav på energianvändning och miljöcertifiering i ett flertal stora projekt där våra beställare varit både privata och offentliga fastighetsägare.

Kalkylstöd

Vi utformar installationskalkyler på beställning från våra kunder dels i enskilda installationsinvesteringar alternativt som underlag i större sammansatta fastighetsutvecklingsprojekt.

INSTALLATIONSLEDNING

I en projekteringsgrupp åtar vi oss oftast ledningen av de tekniska installationerna inom el, tele, ventilation, vs och styr & övervakning för att minimera oförutsedda kostnader i produktionsskedet. När vi går in i detta skede så handlar det om att samordna de tekniska installationerna för att driva en så effektiv produktion som möjligt.

Byggherreombud

Vi bevakar våra kunders intressen där de ingått förvärv av fastighetsutvecklingsprojekt och behöver en kompetent resurs som följer arbetets fortskridande. Som byggherreombud tar vi ett ansvar för utvecklingen av våra kunders projekt. Det omfattar exempelvis ekonomistyrning för intäkter och kostnader mot ett definierat fastighetsvärde. Vi företräder fastighetsägaren eller fastighetsfonden gentemot myndigheter, konsulter och entreprenörer. Sammanfattningsvis kan man säga att vi stakar ut vägen för att fastighetsprojektet utvecklas på rätt sätt.

Teknisk Due diligence

Due diligence spelar en central roll för kommersiella fastighetsöverlåtelser i Sverige och undersökningsformen har blivit en standard i branschen. Detta trots att due diligence gjorde sitt intåg på den svenska fastighetsbranschen så sent som i slutet av 90-talet.

Inför ett förvärv eller avyttring av fastigheter, är det viktigt att kunna identifiera och klargöra juridiskt ansvar, övergripande status och värde, risker samt brister med hänsyn till såväl miljöaspekter som tekniska frågor.

Våra tjänster inkluderar:

  • Statusinspektion av befintliga fastigheter
  • Genomgång av teknisk dokumentation vid nybyggnad
  • Kostnadsbedömningar
  • Analys av operativkostnaderna
  • Stöd i avtalsförhandlingarna
  • Kontraktsuppföljning och leverans
  • Stöd gällande byggavtal
  • Tillhandahållande av specialistkompetens inom konstruktion, miljö och installationer

Fastighetsutveckling

Det finns fullt av oslipade diamanter överallt och det gäller bara att kunna se och utveckla dem.

Vi drivs av att se potentialen. Att alltid fokusera på möjligheterna för hur vi kan utveckla redan attraktiva lägen, marker och fastigheter.

Vi tar gärna ett större grepp och gillar att blanda olika typer av fastighetssegment. Helst är vi med från tidiga skeden – från råmark, till detaljplanelagd mark och hela vägen till färdigutvecklade områden.

Oavsett projekt och typ av fastighet tar vi alltid ett helhetsansvar. Det gäller samtliga byggrelaterade processer som markförvärv, tillstånd, projektering och byggnation samt efterföljande underhåll och förvaltning. Allt för att skapa goda förutsättningar för ett långt samarbete.

”Mina främsta styrkor är energi, ordning och struktur. Jag ser mig som en problemlösare med fokus på kostnadskontroll.”

Marius Aursach, Projektchef på toofab, om sig själv